Klient biznesowy

Prawo handlowe i prawa spółek handlowych:

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców
 • rejestracja spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym, przygotowywanie dokumentów w postępowaniu rejestrowym
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów aktów założycielskich, umów, statutów spółek, stowarzyszeń i fundacji
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, ustanawianie prokury, zmiana wysokości kapitału zakładowego
 • obsługa prawna organów statutowych, w tym przygotowanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych
  i kontrolnych
 • reprezentacja w postępowaniu upadłościowym
  i naprawczym
 • przygotowanie dokumentacji na zwyczajne
  i nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy/wspólników
 • obsługa prawna przy nabywaniu i zbywaniu akcji
  i udziałów w spółkach prawa handlowego
 • obsługa prawna przy przekształcaniu podmiotów gospodarczych, łączeniu i podziałach spółek prawa handlowego
 • obsługa prawna w postępowaniu likwidacyjnym
więcej informacji

Prawo upadłościowe:

 • zakładanie spółek
 • kreatywna księgowość
 • inne pojmowanie kreatywności
 • zakładanie spółek
 • kreatywna księgowość
 • inne pojmowanie kreatywności
 • zakładanie spółek
 • kreatywna księgowość
 • inne pojmowanie kreatywności
więcej informacji

Prawo pracy:

 • zastępstwo procesowe w sporach sądowych
  z zakresu prawa pracy
 • sporządzanie umów o pracę, umów z członkami władz spółek, kontraktów menadżerskich
 • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych
  i restrukturyzacji zatrudnienia
 • przygotowywanie dostosowanych do potrzeb Klienta regulaminów prawa pracy, regulaminów wynagradzania, itp.
więcej informacji

Prawo podatkowe:

 • udział w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organami podatkowymi
 • udział w postępowaniach toczących się przed Sądami Administracyjnymi
 • sporządzanie wniosków o interpretacje prawa podatkowego
więcej informacji

Prawo administracyjne:

 • odwołania i skargi na rozstrzygnięcia organów administracji i jednostek samorządu terytorialnego
 • reprezentacja przed organami i sądami administracyjnymi
więcej informacji

Prawo zamówień publicznych:

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych
 • analiza i opiniowanie dokumentacji przetargowej
 • sporządzanie protestów, odwołań i skarg
 • sporządzanie projektu oferty
 • reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami

 

więcej informacji

Klient indywidualny

Prawo cywilne:

 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
  (szkody osobowe i rzeczowe związane z wypadkami komunikacyjnymi)
 • sprawy o eksmisję
 • doradztwo w zakresie zawieranych umów
  (m.in. sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło)
 • sprawy konsumenckie
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych
więcej informacji

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • sprawy o przywrócenie do pracy
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
 • sprawy o nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego
więcej informacji

Prawo rodzinne:

 • postępowania rozwodowe
 • postępowania alimentacyjne
 • postępowania dot. ustalenia miejsca pobytu dziecka
 • postępowania dot. ustalenia kontaktów z dzieckiem
więcej informacji

Prawo budowlane:

 • obsługa w zakresie organizacji procesu budowlanego
 • przygotowanie umów o roboty budowlane
 • pomoc prawna w uzyskaniu pozwoleń (ustalenie warunków zabudowy, pozwolenie na budowę, sprawy dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego)

 

więcej informacji

Prawo nieruchomości:

 • nabycie nieruchomości (w tym przygotowanie umów)
 • analiza stanu prawnego nieruchomości
 • ustanowienie i zniesienie służebności
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości
 • sprawy z zakresu prawa spółdzielczego
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • postępowanie o rozgraniczenie
 • sprawy wieczysto-księgowe
 • pomoc prawna w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości
więcej informacji

Prawo spadkowe:

 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku
 • postępowanie o dział spadku
 • sprawy o zachowek
 • inne sprawy spadkowe
więcej informacji

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwody i separacje
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej
 • podział majątku dorobkowego małżonków
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
więcej informacji

Prawo karne i karno-skarbowe:

 • reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych
 • obrona w sprawach o wykroczenie
więcej informacji

Jednostki administracji publicznej

Obsługa prawna:

 • kompleksowa obsługa prawna jednostki
 • opiniowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych
 • opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu
 • konsultacje prawne z dziedziny prawa samorządowego
 • sporządzanie projektów umów
 • obsługa sesji organów
 • udział w rozprawach administracyjnych
więcej informacji

Zastępstwo procesowe:

 • postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym
 • postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające
więcej informacji

Prawo zamówień publicznych:

 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych
 • opiniowanie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • pomoc prawna przy przygotowaniu
  i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego
 • reprezentacja w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą
  i sądami powszechnymi

 

więcej informacji