Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Obecna sytuacja wynikająca z pandemii koronawirusa ma znaczenie dla sytuacji gospodarczej nie tylko osób prowadzących działalność gospodarczą i spółek, ale w efekcie przełoży się na sytuację finansową i prawną każdej osoby. Brak wypłaty wynagrodzeń i utrata pracy mogą spowodować problemy z regulowaniem zobowiązań gospodarstw domowych, w tym zobowiązań kredytowych. Perspektywa zaciągania doraźnych kredytów czy pożyczek poza systemem bankowym pociągać będzie za sobą nawarstwianie długów i obniżenie możliwości spłaty pozostałych zobowiązań.  Oznaczać to będzie podejmowanie działań przez wierzycieli w kierunku dochodzenia swoich należności, a z tym z kolei wiąże się perspektywa procesów sądowych i egzekucji komorniczych, które w przypadku wielu osób będą skierowane do najcenniejszego składnika majątku jakim jest mieszkanie bądź dom.

Doświadczenie zawodowe pracowników Kancelarii gwarantuje osobom dotkniętym opisanymi sytuacjami pomoc prawną, która pozwoli na ukształtowanie sytuacji prawnej dłużnika w sposób zapewniający mu bezpieczeństwo prawne przed niekorzystnymi skutkami podejmowanych działań. Kancelaria zapewni Państwu pomoc począwszy od etapu przedsądowego w zakresie ewentualnej negocjacji z wierzycielami, przez etap sądowy aż do działań ochrony prawnej na etapie egzekucji komorniczej.

W sytuacjach tego wymagających prawnicy Kancelarii na Państwa zlecenie przeprowadzą proces restrukturyzacji Państwa zobowiązań poprzez upadłość konsumencką. Ekstremalna sytuacja, jaka zaistniała, wymagać będzie specjalistycznych działań prawnych na rzecz klientów dla zapewnienia im należytej ochrony.

r. pr. Maciej Kowalski

Oferta dla klienta indywidualnego

Oferujemy realizację powierzonych spraw z różnych obszarów prawa, m.in. prawa rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty), prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, roszczenie o zapłatę zachowku), prawa rzeczowego (ustanowienie służebności, ochrona posiadania), prawa zobowiązań (odszkodowania i roszczenia z tytułu zadośćuczynienia związane ze szkodami komunikacyjnymi).

Wyspecjalizowany zespół Kancelarii wskaże rozwiązanie dowolnego problemu prawnego w formie porady lub opinii prawnej. 

 • sprawy konsumenckie, w tym upadłość konsumencka;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie (szkody osobowe i rzeczowe związane z wypadkami komunikacyjnymi);
 • sprawy o eksmisję;
 • doradztwo w zakresie zawieranych umów (m.in. sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło);
 • sprawy o naruszenie dóbr osobistych.
 • postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku;
 • postępowanie o dział spadku;
 • sprawy o zachowek;
 • inne sprawy spadkowe.
 • rozwody i separacje;
 • alimenty;
 • zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej;
 • podział majątku dorobkowego małżonków;
 • ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka;
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem.
 • nabycie nieruchomości (w tym przygotowanie umów);
 • analiza stanu prawnego nieruchomości;
 • ustanowienie i zniesienie służebności;
 • stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości;
 • sprawy z zakresu prawa spółdzielczego;
 • zniesienie współwłasności nieruchomości;
 • postępowanie o rozgraniczenie;
 • sprawy wieczysto-księgowe;
 • pomoc prawna w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy nieruchomości.
 • reprezentacja w sporach sądowych z zakresu prawa pracy;
 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy;
 • sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy;
 • sprawy o nabycie uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzanie odwołań od decyzji organu rentowego.
 • obsługa w zakresie organizacji procesu budowlanego;
 • przygotowanie umów o roboty budowlane;
 • sporządzanie i analiza prawna umów o roboty budowlane;
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego;
 • obsługa procesowa sporów na tle prawa budowlanego.
 • obrona w postępowaniach karnych, karno-skarbowych i sprawach o wykroczenia;
 • formułowanie pism odwoławczych w sprawach karnych, karno-skarbowych i wykroczeniach;
 • pomoc prawna w postępowaniu przygotowawczym i udział w czynnościach;
 • obrona w sprawach o wykroczenie.
 • sporządzanie i analiza prawna umów spółek osobowych i kapitałowych;
 • rejestracja podmiotów w KRS;
 • przekształcenia spółek i upadłości.
 • windykacja należności – formułowanie pism – wezwania dłużnika do zapłaty, pozew o zapłatę, wniosek do komornika;
 • reprezentacja procesowa w dochodzeniu należności od dłużnika.

Umów się na spotkanie

 • ul. Kościuszki 17/3, 59-220 Legnica
 • biuro@kancelariakpw.pl
 • +48 76 724 33 51