Organy administracji - pomoc prawna

Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw administracyjnych i podatkowych

Sprawy administracyjne i podatkowe

Od ponad dekady zespół prawników Kancelarii świadczy usługi prawne w zakresie kompleksowej obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego przy uwzględnieniu specyfiki określonego urzędu.

Obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego polega na świadczeniu usług zarówno w siedzibie Klienta, jak i na odległość przy wykorzystaniu łączności sieci Internet – w zależności od decyzji Klienta. 

Świadczenie pomocy prawnej obejmuje pełny zakres profesjonalnych usług:

 • reprezentację jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji,
 • bieżące doradztwo prawne w sprawach o charakterze samorządowym,
 • sporządzanie/opiniowanie projektów uchwał rad gmin i zarządzeń wójtów, burmistrzów i prezydentów,
 • obsługę sesji organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego,
 • sporządzanie/opiniowanie projektów umów,
 • sporządzanie/opiniowanie projektów aktów prawnych oraz decyzji administracyjnych,
 • opiniowanie aktów wewnętrznego kierownictwa,
 • doradztwo w sprawach organizacyjnych i prawno-pracowniczych urzędów,
 • wsparcie korporacyjne w ramach nadzoru właścicielskiego,
 • prowadzenie spraw windykacyjnych,
 • bieżący monitoring zmian przepisów prawnych.

Dla klienta indywidualnego

Świadczenie przez prawników Kancelarii pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa administracyjnego i podatkowego na rzecz klientów indywidualnych obejmuje w szczególności:

 • sporządzanie pism, wniosków, odwołań, skarg do organów administracji publicznej i samorządowej, organów podatkowych lub sądów administracyjnych,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz organami podatkowymi,
 • reprezentację w postępowaniach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentację w postępowaniach nadzwyczajnych przed w/w organami, w tym w zakresie wznowienia postępowania i stwierdzania nieważności decyzji administracyjnych,
 • występowanie w postępowaniach podatkowych przed urzędami skarbowymi i izbami skarbowymi, w tym uzyskiwania interpretacji podatkowych,
 • uzyskiwanie decyzji administracyjnych (np. o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego),
 • uzyskiwanie zezwoleń, licencji, koncesji niezbędnych do prowadzenia działalności zawodowej lub działalności gospodarczej,
 • sporządzanie opinii prawnych, analiz oraz doradztwo w tematyce prawa administracyjnego i publicznego prawa gospodarczego.

Oferta dla organów administracji

 • kompleksowa obsługa prawna jednostki;
 • opiniowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych;
 • opiniowanie aktów prawnych stanowionych przez organy samorządu;
 • konsultacje prawne z dziedziny prawa samorządowego;
 • sporządzanie projektów umów;
 • obsługa sesji organów;
 • udział w rozprawach administracyjnych.
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych;
 • opiniowanie prawidłowości przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego;
 • pomoc prawna przy przygotowaniu i przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
 • postępowania przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym;
 • postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
 • postępowania egzekucyjne oraz zabezpieczające.

Umów się na spotkanie

 • ul. Kościuszki 17/3, 59-220 Legnica
 • biuro@kancelariakpw.pl
 • +48 76 724 33 51