Pomoc prawna dla przedsiębiorcy

Sytuacja gospodarcza związana z epidemią koronawirusa pociąga za sobą dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz podmiotów gospodarczych ryzyko związane z obniżeniem i utratą płynności finansowej, co z kolei grozi zaprzestaniem prowadzenia działalności. Wiąże się to z jednej strony z brakiem nabywców na oferowane usługi i towary, a z drugiej strony z brakiem zapłaty za wykonane zlecenia lub sprzedany towar. Kontrahenci nie płacą, ponieważ znajdują się w podobnej sytuacji związanej z niepewnością rynku i brakiem perspektyw czasowych na zakończenie tej sytuacji. Perspektywa pogłębiania tej sytuacji wymaga podjęcia działań, które pozwolą na zabezpieczenie sytuacji Przedsiębiorcy.

r. pr. Maciej Kowalski

Oferta dla przedsiębiorców

Filozofia działania Kancelarii w zakresie obsługi sektora podmiotów gospodarczych opiera się na zapewnieniu bezpieczeństwa prawnego dla naszego Klienta.

Prowadzenie działalności gospodarczej, w każdej z form przewidzianych prawem wymaga poruszania się po wielu dziedzinach prawa. Ze wskazanego powodu prawnicy Kancelarii ukierunkowani są na udzielanie każdemu klientowi wsparcia w podejmowanych procesach decyzyjnych wraz z oceną prawną ich skutków oraz poszukiwaniem rozwiązań gwarantujących klientom  bezpieczeństwo prawne. Z uwagi na obszerności i złożoność problematyki prawnej towarzyszącej prowadzonej działalności gospodarczej w ramach Kancelarii zapewniamy Klientom możliwość skorzystania z pomocy prawników, którzy specjalizują się w poszczególnych obszarach prawnej obsługi procesów gospodarczych.

Ze wskazanych okoliczności Kancelaria zorientowana jest na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach obsługi podmiotów gospodarczych specjalizacją obejmujemy:

 • bieżącą i długofalową obsługę obrotu gospodarczego,
 • konstruowanie kontraktów handlowych,
 • tworzenie, restrukturyzację prawna i przekształcenia podmiotów gospodarczych,
 • prawo pracy,
 • prawo własności intelektualnej,
 • prawo gospodarcze i handlowe,
 • prawo zamówień publicznych,
 • obsługę procesową postępowań sądowych w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstw;

Nadrzędnym celem naszej kancelarii przy obsłudze prawnej jest profilaktyka. Pod tym pojęciem rozumiemy takie zabezpieczenie obrotu gospodarczego, w którym uczestniczy nasz Klient, gdzie zminimalizowane jest ryzyko poniesienia strat finansowych, prestiżowych lub innych wynikających z obszerności problematyki prawnej bądź działań kontrahentów.

Odpowiadając na oczekiwania klientów oraz dostosowując się do warunków rynkowych oferujemy naszym klientom kilka różnych pakietów usług prawniczych.

Wspólną cechą wskazanych pakietów, będącą wynikiem zdobytego doświadczenia zawodowego w świadczeniu usług na rzecz firm z sektora handlowego, usługowego i produkcyjnego oraz oczekiwań klientów jest zapewnienie stałego kontaktu radcą prawnym. Taki kontakt winien obejmować zarówno bieżące porady prawne, sporządzanie i analizowanie wszelkiego rodzaju dokumentów, jak też  uczestnictwo prawnika w spotkaniach handlowych i negocjacjach.

Jako niezwykle ważne traktujemy wizyty u klienta, co pozwala nam poznać specyfikę działalności i reagować na bieżące potrzeby Klienta.

Naszym potencjalnym Klientom proponujemy następujące pakiety usług:

Dzięki systemowi rozliczeń godzinowych Klient płaci jedynie za czas efektywnie poświęcony na pracę. W przypadku braku zleceń Klient nie ponosi niepotrzebnych kosztów. Dokładne rozliczenie z czasu pracy jest przedstawiane Klientowi na jego żądanie wraz z fakturą. System rozliczeń godzinowych jest systemem użytecznym dla Klientów w zasadzie wyłącznie przy okazyjnym korzystaniu z usług naszej Kancelarii, np. przy zamówieniu opinii prawnej, lub przygotowaniu strategii podatkowej. Klientom nastawionym na dłuższą współpracę proponujemy systemy rozliczeń ryczałtowych oraz ryczałty z limitem godzin.

System ten jest korzystny dla Klientów, którzy pragną z góry znać koszty obsługi prawnej. Na korzyść systemu ryczałtowego przemawia to, iż Klient ma zapewnioną stałą opiekę prawnika bez względu na ilość czasu niezbędnego do wykonania zlecenia. W dłuższych okresach czasu, przy stałej współpracy system ten okazuje się najtańszy. Przy zlecaniu prowadzenia postępowania sądowego w imieniu Klienta rozliczenia oparte są o obowiązujące stawki wynagrodzeń dla adwokatów i radców prawnych.

Dla klientów zainteresowanych stałą obsługą Kancelaria oferuje system ryczałtowo – godzinowy

z miesięcznym ryczałtem i limitem godzin pracy prawników. Oferujemy ryczałty miesięczne 10, 15, 20 i 25 godzinne. Każda godzina powyżej ryczałtu jest płatna według stawki godzinowej. W ramach ryczałtu liczony jest faktyczny czas poświęcony na załatwienie danej sprawy. Jeżeli Klient nie wykorzysta wykupionego limitu godzin danym miesiącu, wolne godziny przechodzą na miesiąc następny (kapitał godzin). System ten jest korzystny dlatego, iż w ramach tego systemu istotne jest zrealizowanie zlecenia, nie zaś faktyczny czas, jaki został na to poświęcony.

W porównaniu do innych kancelarii proponujemy umiarkowane wynagrodzenie ryczałtowe, gdyż

wiemy, że zapotrzebowanie na pracę prawnika jest zmienne, wobec czego stały wysoki ryczałt podraża tę obsługę.

W przypadku niektórych spraw, głównie sądowych, Kancelaria może umówić się z klientem na wynagrodzenie, którego istotnym elementem będzie premia od sukcesu (uzyskanego wyniku procesu lub innej sprawy).

Przed przystąpieniem do współpracy wykonujemy na rzecz Klienta audyt prawny jego przedsiębiorstwa.

Podejmując się obsługi prawnej nowego przedsiębiorcy, musimy poznać jego sytuację prawną i dopasować do tej sytuacji nasze działania. Dlatego też przy rozpoczęciu obsługi prosimy o udostępnienie wszelkiego typu dokumentów prawnych (umowa spółki, umowy z pracownikami oraz kooperantami, dostawcami i klientami) i analizujemy je pod kątem ich zgodności z prawem oraz ewentualnych zagrożeń, jakie mogą z nich wynikać dla naszego Klienta.

W trakcie współpracy każdy Klient ma zapewniony bezpośredni kontakt z prawnikiem wykonującym czynności na jego rzecz oraz wgląd do dokumentacji sprawy jak i informowany jest na bieżąco o stanie sprawy i zaistniałych postępach.

Umów się na spotkanie

 • ul. Kościuszki 17/3, 59-220 Legnica
 • biuro@kancelariakpw.pl
 • +48 76 724 33 51